Regulamin portalu

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) spółka Agro Up Sp. z o.o. z siedzibą w Obłaczkowie określa niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu (zwany dalej „regulaminem”)

§1. Pojęcia

Pojęcia występujące w regulaminie oznaczają:

 1. administrator – Agro Up Sp. z o.o. z siedzibą w Obłaczkowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000870461, której nadano numer REGON: 387559-753;
 2. portal – zbiór stron WWW zlokalizowanych pod następują domeną www.agroup24.com.pl stanowiący własność administratora;
 3. użytkownik podmiot korzystający z portalu, w tym przeglądający jego treść;
 4. umowa kupna umowa zawierana za pośrednictwem portalu, na podstawie której użytkownik kupuje od administratora towar uwidoczniony i wyceniony na portalu;
 5. konto konto użytkownika na portalu;
 6. nieautoryzowany dostęp korzystanie przez użytkownika z konta, którego nie jest posiadaczem lub z zasobów portalu, bez posiadania w tym zakresie stosownych uprawnień;
 7. nadużycie wszelkie działania użytkownika niezgodne z regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
 8. konsument użytkownik, będący podmiotem w rozumieniu art. 221 Kc, a także przedsiębiorcą w granicach (w tym podmiotowych) i w sytuacjach w jakich przepisy prawa powszechnie obowiązującego nadają przedsiębiorcy te same przywileje co podmiotowi w rozumieniu art. 221 Kc, a które nie przysługują przedsiębiorcom w ogólności (np. nie przysługują spółkom handlowym);
 9. przedsiębiorca użytkownik, będący podmiotem w rozumieniu art. 431 Kc.

Znaczenie pojęć z ust. 1 stosuje się odpowiednio do tych pojęć użytych w liczbie mnogiej.

Skróty występujące w regulaminie oznaczają:

 1. Kc ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.);
 2. Kpc ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.);
 3. Upk ustawa z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
§2. Postanowienia ogólne

Regulamin określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych przez administratora w ramach portalu (dalej, jako „usługi”);
 2. warunki świadczenia usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca;
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego;

Regulamin udostępniany jest poprzez portal nieodpłatnie i w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu, o ile zachowano zasady jego właściwego udostępnienia. Akceptacja regulaminu może nastąpić chociażby w procedurze zakładania konta, jak i procedurze zawierania umowy kupna (np. przez zaznaczenie pola o treści „akceptuję regulamin portalu” ewentualnie o treści podobnej lub przez zachowanie równoznaczne z akceptacją) – w zależności od tego, który z tych momentów nastąpi wcześniej.

§3. Rodzaje i zakres usług

Portal jest aplikacją za pośrednictwem której administrator świadczy następujące usługi:

 1. umożliwienia przeglądania zawartości portalu;
 2. umożliwienia posiadania konta;
 3. udostępnienia funkcjonalności zmierzających do zawarcia umowy kupna, w tym proces zamawiania towarów;
 4. umożliwienia otrzymywania informacji marketingowych (w tym handlowych);

Usługi są bezpłatne, w przeciwieństwie do umów kupna.

Warunkami technicznymi skorzystania z usług są:

 1. połączenie z siecią Internet;
 2. korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy HTML 5, CSS i javascript;
 3. posiadanie dostępu do własnej poczty elektronicznej;

Tryb zawierania umowy kupna, a także jej postanowienia (w tym zasady płatności) zostały określone w odrębnej umowie, która musi zostać wysłana użytkownikowi drogą elektroniczną (np. pocztą elektroniczną) jako jeden z warunków jej zawarcia.

§4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług

Usługi z § 3 ust. 1.1. i 1.3 są świadczone przez czas każdorazowego skorzystania przez użytkownika z portalu licząc od momentu ich dobrowolnego wywołania przez użytkownika (czas określony). W razie braku akceptacji regulaminu użytkownik nie powinien korzystać z usług.

Usługi z § 3 ust. 1.2 i 1.4 są świadczone przez czas nieokreślony, począwszy od założenia konta, a w stosunku do usługi z § 3 ust. 1.4 również począwszy od dodatkowego wyrażenia zgody na jej świadczenie, w zakresie w jakim zgoda jest wymagana przez przepisy bezwzględnie obowiązujące. Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie mogą być jednak świadczone dłużej, niż do czasu usunięcia konta, a w stosunku do usługi z § 3 ust. 1.4, również nie dłużej niż do momentu wycofania zgody na jej świadczenie, o ile będzie wymagana przepisami bezwzględnie obowiązującymi.

Użytkownik może posiadać tylko jedno konto na portalu, chyba że zaistnieje jedna z następujących sytuacji:

 1. użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do konta z powodu utraty hasła;
 2. użytkownik posiada jedno konto dla celów prywatnych a drugie dla celów prowadzenia działalności gospodarczej;
 3. użytkownik będący przedsiębiorcą wykorzystuje więcej niż jedno konto w ramach swojej rozbudowanej struktury organizacyjnej (np. za pośrednictwem swoich pełnomocników lub przedstawicieli oddziałów);

Usunięcia konta może dokonać:

 1. posiadacz konta – w każdej chwili, bez podania przyczyny, poprzez zgłoszenie takiej chęci w formie dokumentowej (np. e-mail) lub w formie pewniejszej (np. papierowej);
 2. psprzedawca w trybie natychmiastowym – w jednym z następujących ważnych przypadków:
  1. jeżeli posiadacz konta nie zalogował się na koncie przez okres co najmniej 18 bezpośrednio następujących po sobie miesięcy. W takiej sytuacji posiadacz konta zostanie poinformowany o zamiarze usunięcia konta co najmniej na 30 dni przed usunięciem, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli w okresie między poinformowaniem o zamiarze usunięcia konta, a terminem jego usunięcia, użytkownik zaloguje się na konto, okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, podlega odnowieniu;
  2. jeżeli posiadacz konta popełni nadużycie, pod warunkiem uprzedniego wezwania go do jego zaniechania, za pośrednictwem konta lub poczty elektronicznej, w obiektywnym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni;
  3. jeżeli posiadacz konta swoim zachowaniem godzi w dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego, a w szczególności doprowadza do nieautoryzowanego dostępu lub naruszenia praw administratora, użytkowników oraz osób trzecich (w tym w szczególności do naruszenia dóbr osobistych oraz majątkowych i osobistych praw autorskich);
  4. jeżeli administrator poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że nazwa konta (login) jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy administratora, użytkowników oraz osób trzecich;
  5. jeżeli posiadacz konta usunie konto poczty elektronicznej, które było użyte do założenia konta, bez uprzedniej aktualizacji adresu nowej poczty elektronicznej na koncie – pod warunkiem, że uniemożliwia to dalsze świadczenie relewantnych usług przez administratora;
  6. jeżeli administrator uzyska co najmniej dwa komunikaty o przepełnieniu konta poczty elektronicznej posiadacza konta – pod warunkiem, że uniemożliwia to dalsze świadczenie relewantnych usług przez administratora;

Nadto administrator i użytkownik mają prawo jednostronnego wypowiedzenia usług, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.

W przypadku, gdy po zaakceptowaniu regulaminu przez użytkownika regulamin ten ulegnie zmianie lub uzupełnieniu, a użytkownik w ramach procedury zawierania umowy kupna lub w inny sposób zaakceptuje nową treść regulaminu, uznaje się, że od tego momentu obowiązuje regulamin o nowej treści.

§5. Odpowiedzialność

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane dostarczone przez użytkownika, jeżeli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

Jeżeli administrator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez użytkownika i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

Jeżeli administrator uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez użytkownika i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie odpowiada względem użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, prawdziwość rzetelność, bezpieczeństwo lub legalność ewentualnych komentarzy wystawianych przez użytkownika oraz innych treści zamieszczanych na portalu.

Administrator nie odpowiada za szkodę powstałą na skutek wskazanych i dopuszczalnych w regulaminie przypadków zaprzestania świadczenia przez niego usług.

§6. Postępowanie reklamacyjne

Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych umową o świadczeniu usług.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Administratora udostępniony na portalu lub drogą tradycyjną na adres administratora.

Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych (dniem roboczym jest jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia jej otrzymania. Termin uważa się za zachowany, jeżeli w tym czasie nastąpi wysłanie odpowiedzi na reklamację.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do konsumenta na jego adres podany w reklamacji.

Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych – nie dłużej jednak, niż o kolejne 14 dni robocze. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez użytkownika automatycznie przedłuża okres rozpoznania reklamacji bez względu na to czy administrator skorzystał z prawa, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

§7. Zmiana lub uzupełnienie regulaminu

Administrator ma prawo jednostronnej zmiany lub uzupełnienia regulaminu w jednym z następujących przypadków i tylko w granicach tych przypadków:

 1. zmiana lub uzupełnienie rozwiązań zapewniających większe bezpieczeństwo funkcjonowania portalu, w tym kont;
 2. chęć zwiększania efektywności portalu, w tym jego przepustowości oraz szybszej responsywności;
 3. konieczność usunięcia skutków nadużyć lub zapobieżenia im;
 4. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których brzmienie bezpośrednio dotyczy funkcjonowania portalu;
 5. wydanie orzeczenia przez polskie sądy powszechne, polskie sądy administracyjne, polski Sąd Najwyższy, polski Trybunał Konstytucyjny lub Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego treść ma wpływ na dotychczasową treść oraz realizację Regulaminu;
 6. rozszerzenie zakresu usług świadczonych w ramach portalu;
 7. wprowadzenie nowych lub ulepszonych rozwiązań technicznych oraz informatycznych;
 8. wprowadzenie udogodnień dla kupującego w zakresie zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umowy kupna;
 9. zmiana warunków technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się administrator;
  1. zmiana adresu internetowego (domeny) portalu;
  2. zmiana danych administratora w tym danych teleadresowych oraz nazwy (firmy);
  3. przekształcenie, podział lub połączenie administratora z innym podmiotem;
  4. zmiana informacji stanowiących odwołanie do zewnętrznych treści, niezależnych od administratora (np. domena UOKIK lub nazwa hiperłącza);
  5. zmiana uzasadniona ciągłym charakterem regulaminu;

Strony mogą zmienić lub uzupełnić regulamin również za obopólną zgodą, w tym poprzez przedstawienie przez administratora nowego brzmienia regulaminu w sposób opisany w ust. 3. W takim przypadku użytkownik ma prawo wyrażenia braku zgody na zmianę regulaminu, w terminie 7 dni od dnia jego poinformowania, w formie dokumentowej lub pewniejszej. Brak zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ma taki skutek, że, po pierwsze, nowe brzmienie regulaminu nie obowiązuje użytkownika, po drugie, regulamin na dzień wyrażenia braku zgody ulega automatycznemu (tj. bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez administratora) wypowiedzeniu przez administratora z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego – chyba, że administrator zastrzegł inaczej przy przedstawieniu nowego brzmienia regulaminu.

O zmianie lub uzupełnieniu regulaminu, o których mowa w ust. 1 i 2, użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną (np. na adres poczty elektronicznej podany za pośrednictwem portalu (albo następnie zmieniony w taki sposób, że administrator powziął w tym zakresie wyraźną informację) lub za pośrednictwem konta). Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi nie później, niż na 14 dni przed datą wejścia w życie zmiany lub uzupełnienia regulaminu, oznaczoną przez administratora w zmienionym lub uzupełnionym regulaminie, jako początkowa data jego obowiązywania.

Wskazuje się, że ze względu na czas trwania usług, o których mowa w § 3 ust. 1.1 i 1.3 niniejszy paragraf ze swej istoty nie powinien ich dotyczyć. Jeżeli jednak którakolwiek ze stron temu obiektywnie zaprzeczy i taka interpretacja zostanie zaaprobowana przez niezależny organ sądowy lub mediacyjny, uznaje się, że niniejszy paragraf ma rozszerzone zastosowanie.

§8. Prawo właściwe oraz spory

Stosunek prawny wynikający z regulaminu podlega wyłącznie prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie stosuje się Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, zawartej we Wiedniu, w dniu 11 kwietnia 1980 roku.

Spory między administratorem a przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę administratora. Spory między administratorem a konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy według przepisów Kpc.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do przedmiotowego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce/podstronie dotyczącej rozstrzygania sporów konsumenckich.

§9. Pozostałe postanowienia

Zmiana, rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od regulaminu, a także inny sposób ustania obowiązywania regulaminu (np. poprzez usunięcie konta) nie wpływa na ważność i skuteczność umów kupna zawartych przed ustaniem regulaminu, z zastrzeżeniem, że w ramach tych umów niemożliwe będzie korzystanie przez użytkownika z uprawnień, do realizacji których administrator wykorzystywał portal.

W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług konsument może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia znajdują się w załączniku nr 1 do regulaminu- pouczenie dla konsumenta o prawie do odstąpienia odstąpieniu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu – wzór oświadczenia o odstąpieniu. Akceptacja regulaminu oznacza wyraźną zgodę użytkownika na rozpoczęcie przez administratora świadczenia usług – w takim przypadku i od tego momentu prawo do odstąpienia nie przysługuje.

Umowa o świadczenie usług i umowa kupna są umowami odrębnymi i niezależnymi. Jednak w zakresie w jakim umowa o świadczenie usług reguluje ten sam przedmiot co umowa kupna i regulacje te są sprzeczne bądź odmienne – pierwszeństwo ma umowa kupna.

Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu zostanie prawnie uznane za nieważne lub w inny sposób nieskuteczne nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W zakresie postanowień nieważnych lub nieskutecznych strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu opracowania nowych postanowień, które będą ważne i skuteczne, a zarazem będą możliwie najwierniej odzwierciedlały intencje stron wyrażone w nieważnych lub nieskutecznych postanowieniach. Jeżeli opracowanie nowych postanowień okaże się niemożliwe, to w miejsce nieważnych lub nieskutecznych postanowień wchodzą odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności te, które stały się podstawą nieważności lub nieskuteczności), przy czym w zakresie w jakim przepisy te kreują granicę dopuszczalnego stanu prawnego (np. norma dyspozytywna), to obowiązują w treści najbliższej tej granicy.

W kwestiach związanych z umowami o świadczenie usług (w tym w kwestiach związanych z ich wykonaniem) dopuszczalna jest dokumentowa lub pewniejsza forma składania oświadczeń woli, przy czym za adres poczty elektronicznej administratora uważa się adres udostępniony na portalu, a za adres poczty elektronicznej użytkownika uważa się adres podany przez niego za pośrednictwem portalu następnie zmieniony w taki sposób, że administrator powziął w tym zakresie wyraźną wiadomość.

Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.

Niniejsza treść regulaminu obowiązuje od 25 października 2021

Załącznik nr 1 – pouczenie dla konsumenta o prawie do odstąpienia

Prawo konsumenta do odstąpienia od umów o świadczenie usług

Konsument ma prawo odstąpić od umów o świadczenie usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umów o świadczenie usług wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia konkretnej umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umów o świadczenie usług, Konsument musi poinformować spółkę Agro Up Sp. z o.o. z siedzibą w Obłaczkowie 11c (kod pocztowy 62-300), o swojej jednoznacznej decyzji. Odstąpić od Umowy o świadczenie usług można m. in. poprzez wysyłanie oświadczenie o odstąpieniu na adres poczty elektronicznej: biuro@agro-up.com.pl lub przesłania oświadczenia pocztą tradycyjną.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy o świadczenie usług udostępnionego w załączniku nr 2 do regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Akceptacja regulaminu oznacza wyraźną zgodę użytkownika na rozpoczęcie przez administratora świadczenia usług – w takim przypadku i od tego momentu prawo do odstąpienia nie przysługuje. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu, o ile zachowano zasady jego właściwego udostępnienia. Akceptacja regulaminu może nastąpić chociażby w procedurze zakładania konta, jak i procedurze zawierania umowy kupna (np. przez zaznaczenie pola o treści „akceptuję regulamin portalu” ewentualnie o treści podobnej lub przez zachowanie równoznaczne z akceptacją) – w zależności od tego, który z tych momentów nastąpi wcześniej.

Skutki odstąpienia od umowy o świadczenie usług

O ile usługi okażą się w przyszłości płatne – w przypadku odstąpienia od umów o świadczenie usług zwracamy konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez administratora), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług. Zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

O ile usługa okaże się w przyszłości płatna – i konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług, konsument zapłaci administratorowi kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował administratora o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług.

Załącznik nr 2 do regulaminu – wzór oświadczenia o odstąpieniu

Formularz poniższy należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie usług

Agro Up Sp. z o.o.

Sokołowo, ul. Bitwy pod Sokołowem 6b

62-300 Września

biuro@agro-up.com.pl

Ja ____________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od następującej umowy o świadczenie następującej usługi:

rodzaj usługi: ___________________________________

adres e-mail konsumenta użyty na portalu: ____________________________________

nazwa konsumenta na portalu: ____________________________________

imię i nazwisko konsumenta: ____________________________________

data zawarcia umowy: ____________________________________

podpis konsumenta (jeżeli oświadczenie jest wysłane w formie papierowej): ________________________