Regulamin kupna

§1. Pojęcia
 1. Pojęcia występujące w regulaminie oznaczają:

  sprzedawca Agro Up Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000870461, której nadano numer REGON: 387 559-753;

  portal zbiór stron WWW zlokalizowanych pod następują domeną www.agroup24.com.pl stanowiący własność sprzedawcy;

  użytkownik umowa zawierana za pośrednictwem portalu, na podstawie której użytkownik kupuje od sprzedawcy towar uwidoczniony i wyceniony na portalu;

  umowa kupna umowa zawierana za pośrednictwem portalu, na podstawie której użytkownik kupuje od administratora towar uwidoczniony i wyceniony na portalu;

  konto konto użytkownika na portalu;

  nieautoryzowany dostęp korzystanie przez użytkownika z konta, którego nie jest posiadaczem lub z zasobów portalu, bez posiadania w tym zakresie stosownych uprawnień;

  nadużycie wszelkie działania użytkownika niezgodne z regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

  konsument użytkownik, będący podmiotem w rozumieniu art. 221 Kc, a także przedsiębiorcą w granicach (w tym podmiotowych) i w sytuacjach w jakich przepisy prawa powszechnie obowiązującego nadają przedsiębiorcy te same przywileje co podmiotowi w rozumieniu art. 221 Kc, a które nie przysługują przedsiębiorcom w ogólności (np. nie przysługują spółkom handlowym);

  przedsiębiorca użytkownik, będący podmiotem w rozumieniu art. 431 Kc.;

  regulamin portalu regulamin dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu, innych niż umowa kupna.

 2. Znaczenie pojęć z ust. 1 stosuje się odpowiednio do tych pojęć użytych w liczbie mnogiej.
 3. Skróty występujące w regulaminie oznaczają:

  Kc ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.);

  Kpc rustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.);

  Upk ustawa z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

§2. Zawarcie umowy kupna
 1. Zawarcie umowy kupna następuję zgodnie z procedurą i funkcjonalnościami udostępnionymi na portalu.
 2. Przed zawarciem umowy kupna użytkownik przejdzie procedurę zamówienia, w tym przez etap podsumowania zamówienia, na którym uwidocznione zostaną szczegóły umowy kupna, m.in. jak liczba/ilość towarów, cena towarów, cena, sposób i data transportu.
 3. Użytkownik będzie informowany na portalu w widoczny sposób o każdorazowo aktualnej cenie towaru.
 4. Cena transportu może obciążać kupującego. O cenie transportu użytkownik będzie informowany na portalu w widoczny sposób.
 5. Po pomyślnym zakończeniu procedury zamówienia użytkownik będzie musiał wypełnić formularz zakupowy, który wymagać będzie podania m.in. danych identyfikacyjnych, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, adresu transportu i innych adekwatnych informacji, w tym danych potrzebnych do wystawienia faktury. Sprzedawca może wedle uznania zrezygnować z pozyskania informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, o ile zostały one podane przez użytkownika, który uprzednio założył konto.
 6. Po prawidłowym wypełnieniu formularza zakupowego zostanie uaktywnione pole o treści „prześlij regulamin kupna i portalu” lub o treści podobnej. Pole, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest obowiązkowe do uruchomienia przez użytkownika i powoduje przesłanie regulaminu oraz regulaminu portalu na adres poczty elektronicznej użytkownika podany w formularzu zakupowym lub podczas zakładania konta (względnie adresu zaktualizowanego przez użytkownika).
 7. Po zaznaczeniu pola o treści „otrzymałem regulamin kupna i portalu na e-maila i akceptuję je” lub o treści podobnej, zostanie uaktywnione pole „Kupuję i płacę” lub o treści podobnej. Przed uaktywnieniem pola „Kupuję i płacę” lub o treści podobnej sprzedawca może wedle uznania wymagać złożenia innych oświadczeń przez użytkownika, w tym oświadczenia o pełnoletniości (choć już poprzez akceptację regulaminu użytkownik wyraźnie oświadcza, że jest pełnoletni).
 8. W momencie uruchomienia przez użytkownika pola „Kupuję i płacę” lub o treści podobnej następuje, wedle uznania sprzedawcy, umożliwienie kupującemu wyboru sposobu płatności. W momencie zapłaty całości ceny towarów i transportu następuje zawarcie umowy kupna.
 9. Sprzedawca zastrzega, że ze względów bezpieczeństwa odpowiednie bramki dla dokonania płatności innych, niż za pobraniem (np. szybki przelew), mogą być każdorazowo aktywne przez krótki okres czasu (np. 10 minut).
 10. Zakończenie procedury zamówienia towaru bez zapłaty całości ceny towaru i transportu nie powoduje zawarcia umowy kupna ani nie stanowi obietnicy zawarcia umowy kupna.
 11. W sytuacji, gdy dane do wystawienia faktury są niespójne z danymi identyfikującymi konto użytkownika uczestniczące w zawieraniu umowy kupna, uznaje się, że kupującym jest podmiot wskazany na fakturze, a użytkownik posiada legitymację do występowania w imieniu i na rzecz tego kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zażądania sporządzenia i wglądu do dokumentu wykazującego legitymację, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i to w terminie 5 dni od wezwania. Konsekwencje braku wglądu do dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (w tym odmowa wykonania umowy kupna), nie będą obciążać sprzedawcę, a sprzedawca ma nadto prawo odstąpienia od umowy kupna w terminie 30 dni od upływu terminu do wglądu (o ile w ogóle umowa kupna będzie uznawana za skuteczną i ważną).
 12. Kupującym może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Przez akceptację regulaminu użytkownik oświadcza, że spełnia wymogi określone w zdaniu poprzedzającym.
§3. Główny przedmiot umowy kupna
 1. Przeniesienie prawa własności towaru na kupującego następuje z momentem uiszczenia przez niego całej ceny towaru i transportu. Za moment uiszczenia ceny uważa się moment uznania rachunku sprzedawcy.
 2. Korzyści i ciężary związane z towarami przechodzą na kupującego z momentem ich wydania przewoźnikowi.
 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na kupującego:
  • z momentem wydania towarów przewoźnikowi – w przypadku, gdy kupujący jest przedsiębiorcą lub w przypadku, gdy kupujący jest konsumentem i sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez tego konsumenta;
  • z momentem wydania towaru osobiście kupującemu – w przypadku, gdy kupujący jest konsumentem i nie ma do niego zastosowania ust. 3.1 powyżej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy kupna w ciągu 30 dni od wybrania przez użytkownika pola „Kupuję i płacę” lub pola o podobnym znaczeniu, jeżeli okaże się, że towar będzie niedostępny.
 5. Sprzedawca odpowiada wobec konsumentów z tytułu rękojmi za wady towaru wyłącznie przez czas wskazanego okresu ważności (daty przydatności) towaru.
§4. Postanowienia szczególne
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców.
 2. Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.
 3. Przedsiębiorca zgłosi, w protokole zdawczo-odbiorczym lub innym dokumencie potwierdzającym odbiór towaru, wady fizyczne towaru lub inne zastrzeżenia, które przy zachowaniu szczególnej staranności mogły być zauważone (np. otwarte lub uszkodzone opakowania, ilość towaru nieodpowiadająca zamówieniu), pod rygorem braku prawa powoływania się na nie w przyszłości.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec przedsiębiorcy wyłącznie za szkodę rzeczywiście poniesioną (bez utraconych korzyści) i wyrządzoną przez siebie z winy umyślnej.
 5. Zastrzega się wyłączność reżimu odpowiedzialności kontraktowej, jako podstawy przyszłych roszczeń przedsiębiorcy wobec sprzedawcy. Tym samym okoliczność, że działanie lub zaniechanie sprzedawcy, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy kupna, wyłącza roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
 6. Sprzedawca odpowiada wyłącznie do wysokości wartości sprzedanego towaru, z którym związana była szkoda.
 7. Strony oświadczają, iż zasady określone w ust. 4-6 wzajemnie się uzupełniają. Jednakże ewentualna kolizja przedmiotowych zasad rozstrzygana jest na korzyść sprzedawcy, to jest na korzyść zasady ograniczającej odpowiedzialność sprzedawcy w stopniu najwyższym.
 8. Na takich samych zasadach, jak wyrażonych w ust. 4-7, odpowiadają osoby świadczące usługi dla sprzedawcy bez względu na tytuł prawny.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody powstałej na skutek działania lub zaniechania przedsiębiorcy lub osób świadczących na rzecz przedsiębiorcy usługi, w związku z realizacją praw lub obowiązków wynikających z umową kupna, chociażby szkoda została wyrządzona z winy nieumyślnej. Okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą być w szczególności uszkodzenie opakowania towaru powodujące jego nieprzydatność do użytku z powodu niewłaściwego obchodzenia się przez sprzedawcę z towarem.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zmiany/modyfikacji treści pozwoleń mających zastosowanie do towaru, a dokonanie przedmiotowej zmiany/modyfikacji nie ma wpływu na skuteczność postanowień umowy kupna.
§5. Brak prawa do odstąpienia

Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna, o którym mowa w rozdziale 4  Upk, a to ze względu na art. 38 pkt 4, 5 i 6 Upk, tj. przedmiotem umowy kupna jest rzecz:

 1. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 2. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami.
§6. Postępowanie reklamacyjne
 1. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z umową kupna.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej sprzedawcy udostępniony na portalu lub drogą tradycyjną na adres sprzedawcy.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych (dniem roboczym jest jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia jej otrzymania. Termin uważa się za zachowany, jeżeli w tym czasie nastąpi wysłanie odpowiedzi na reklamację.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana konsumentowi na adres podany w reklamacji.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych – nie dłużej jednak, niż o kolejne 14 dni robocze lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych – o czas trwania tych przyczyn. Sprzedawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od konsumenta dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez konsumenta automatycznie przedłuża okres rozpoznania reklamacji bez względu na to czy sprzedawca skorzystał z prawa, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
§7. Prawo właściwe oraz spory
 1. Stosunek prawny wynikający z umowy kupna podlega wyłącznie prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie stosuje się Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, zawartej we Wiedniu, w dniu 11 kwietnia 1980 roku.
 2. Spory między sprzedawcą a kupującym rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę sprzedawcy. Spory między sprzedawcą a konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy według przepisów Kpc.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do przedmiotowego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce/podstronie dotyczącej rozstrzygania sporów konsumenckich.
§8. Postanowienia końcowe
 1. Uzupełnienie, zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy kupna wymaga pod rygorem nieważności formy dokumentowej lub pewniejszej. Zdanie poprzedzające nie uchybia postanowieniom szczególnym umowy kupna.
 2. Kupujący zobowiązuje się do wykonania umowy kupna z najwyższą starannością i z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności (o ile taki występuje).
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu lub umowy kupna zostanie prawnie uznane za nieważne lub w inny sposób nieskuteczne nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W zakresie postanowień nieważnych lub nieskutecznych strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu opracowania nowych postanowień, które będą ważne i skuteczne, a zarazem będą możliwie najwierniej odzwierciedlały intencje stron wyrażone w nieważnych lub nieskutecznych postanowieniach. Jeżeli opracowanie nowych postanowień okaże się niemożliwe, to w miejsce nieważnych lub nieskutecznych postanowień wchodzą odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności te, które stały się podstawą nieważności lub nieskuteczności), przy czym w zakresie w jakim przepisy te kreują granicę dopuszczalnego stanu prawnego (np. norma dyspozytywna), to obowiązują w treści najbliższej tej granicy.
 4. Niniejsza treść regulaminu obowiązuje od 25 października 2021 r.